X

Conditions de vente

AANNEMINGSVOORWAARDEN

 

1. Waarborg

De door TECTUM-sca geleverde materialen zijn gewaarborgd tegen constructiefouten en gebreken.

 

De waarborg op de technische kwaliteiten van de folie heeft een duur van 4 jaar, degressief per verleden zomer. Dit wil zeggen dat elk zomerseizoen de plastiekfolie met ¼ van de nominale waarde vermindert.

De waarborg op de technische kwaliteiten van het ijzerwerk heeft een duur van 2 jaar.

De waarborg op de samengestelde constructie geldt 2 jaar, indien de volledige montage volgens de instructies van TECTUM-sca werd uitgevoerd.

 

De waarborg vervalt bij windsnelheden hoger dan 130 km per uur en/of bij een belasting van meer dan 30 kg /m², wat overeenkomt met 30 cm verse sneeuw, die zo snel mogelijk moet verwijderd worden.

 

De waarborg geldt enkel voor materialen die geleverd zijn door TECTUM-sca, geplaatst en gemonteerd volgens de instructies van TECTUM-sca en aangewend in normale omstandigheden.

De waarborg geldt niet voor verplaatste materialen.

 

TECTUM-sca biedt geen garantie voor de stabiliteit van een reeds bestaande constructie waaraan door TECTUM-sca is gewerkt.

TECTUM-sca biedt geen garantie bij halfopen constructies, indien de wind in de constructie kan blazen.

 

De waarborg beperkt zich tot het herstellen of vervangen (naar keuze door TECTUM-sca) van de gebrekkige onderdelen. Dit omhelst materialen en arbeid.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

Alle door TECTUM-sca geleverde onderdelen blijven eigendom van TECTUM-sca tot op het ogenblik dat de volledige aannemingsprijs is betaald.

 

  1. Meerwerken

Eventuele meerwerken die door één of andere omstandigheid gedurende de uitvoering van het werk bijkomend moeten worden uitgevoerd door TECTUM-sca, zullen aanleiding geven tot een meerprijs.

 

  1. Betalingen

Alle facturen van TECTUM-sca zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een verwijlintrest ten belope van 10% per jaar verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag.

 

  1. Bevoegde rechtbank

Bij elke betwisting die voortvloeit uit deze overeenkomst is enkel de rechtbank van het arrondissement Hasselt bevoegd.

 

CONDITIONS D’ENTREPRISE

 

  1. Garantie

Les matériaux livrés par TECTUM-sca sont garantis contre les fautes de construction et les vices.

 

La garantie sur des qualités techniques du plastique couvre une période de 4 années de façon dégressif.  Ceci implique que la valeur  par été passé : du plastique diminue de ¼  de la valeur nominale après chaque été.

La garantie des qualités techniques du matériel en fer couvre une période de2 années.

La garantie de l’ensemble de la construction couvre une période de 2 années, à condition que le montage total ait été exécuté selon les instructions de TECTUM-sca.

 

La garantie est supprimée en cas d’une vitesse de vent de plus de 130 km/h et/ou le poids de plus que 30 kg/m², ce qui est un équivalent de 30/cm de neige frais, il faut alors dégager le neige le plus vite possible.

 

La garantie n’est valable que pour les matériaux livrés par TECTUM-sca, placés et montés selon les instructions de TECTUM-sca et utilisés dans des circonstances normales.   La garantie ne couvre pas les matériaux déplacés.

 

TECTUM-sca ne garantit pas la stabilité de l’ensemble d’une construction existante à laquelle TECTUM-sca a exécuté des travaux.

TECTUM-sca ne garantit pas la construction demi-ouvert, si le vent souffle dans la costruction.

 

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement (au choix de TECTUM-sca) des pièces défectueuses. Ceci comprend les matériaux et le travail.

 

  1. Clausule de réserve de propriété

TECTUM-sca se réserve la propriété de toutes les pièces livrées, jusqu’au paiement complet du prix d’entreprise.

 

  1. Travaux non prévus

Les travaux supplémentaires, nécessités par une quelconque circonstance, donneront lieu à une augmentation du prix.

 

  1. Paiements

A défaut de stipulation contraire, toutes factures de TECTUM-sca sont payables au comptant.

 

Toute facture payée après la date d’échéance sera majorée de plain droit et sans mise en demeure préalable d’un intérêt moratoire de 10% par an ainsi que d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant de la facture.

 

  1. Tribunal compétent

En cas de litige seuls les tribunaux de Hasselt sont compétents